Vítame Vás
Zabezpečujeme zneškodnenie a zhodnotenie odpadov
                                      Enviromentálny inžiniering, ochranu ovzdušia , vodnú správu.
www.mzdyauctovnictvo.sk  © 2009
Čo s odpadom
V prípade  záujmu Vám vypracujeme konkrétnu ponuku podľa Vašich špecifických požiadaviek.
sme tu pre Vás!
Vážený obchodný partner.  Touto cestou by sme Vám chceli ponúknuť  naše služby v rámci odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd.
Prenájom veľkoobjemových kontajnerov.
Preprava hmôt a materiálov T 815, Liaz RN, CAS 11 zemné a výkopové práce
Demolačné a búracie práce
Rekultivácia zdevastovaných pôd
Dodávka krycej zeminy na zásypy terénnych nerovností, pre podkladové  vrstvy zatrávňovanie, zalesňovanie, sadové úpravy, vypracovanie projektov
Výroba a dodávka kompostov a záhradníckych zemín
Drvenie a  štiepkovanie biomasy
Čistenie, dekontaminácia, likvidácia nádrží, lapolov, sedimentačných nádrží a  technologických zariadení
Kontrola technického stavu nádrží a potrubných rozvodov s vystavením revíznych protokolov, skúšky tesnosti skladovacích nádrží, potrubných rozvodov, havarijných vaní, žúmp ...(EN 473)
TV monitoring kanalizačných potrubí 
Geodetická kalibrácia nádrží
Vypracovanie prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi