Vážený obchodný partner.  Touto cestou by sme Vám chceli ponúknuť  naše služby v rámci odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd.
Vítame Vás
Zabezpečujeme zneškodnenie a zhodnotenie odpadov
                                      Enviromentálny inžiniering, ochranu ovzdušia , vodnú správu.
www.mzdyauctovnictvo.sk  © 2009
Využitie, recyklácia, spracovanie a zneškodňovanie odpadov v rozsahu takmer celého katalógu odpadov,uloženie odpadov s nebezpečnými vlastnosťami na skládkach odpadov spracovanie kompostovateľných odpadov.
Čo s odpadom
Preprava nebezpečných odpadov a ostatných odpadov zabezpečenie laboratórnych skúšok pre vstupnú a výstupnú analýzu odpadov a odborných posudkov v ekológii
V prípade  záujmu Vám vypracujeme konkrétnu ponuku podľa Vašich špecifických požiadaviek.
sme tu pre Vás!
Stiahni:

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov